14.12.2018
Јавни позив за исказивање заинтересованости за ангажовање лица за потребе имплементације пројекта Музејске приче

Датум: 14.12.2018.

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за исказивање заинтересованости за ангажовање лица за потребе имплементације пројекта Музејске приче (Museum stories)

 

Центар за културу ,,Вук Караџић" Лозница оглашава јавни позив за исказивање заинтересованости за ангажовање лица ван радног односа за потребе имплементације прекограничног пројекта ,,Музејске приче (Museum stories)" за који су у оквиру ИПА II Програма прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина за период од 2014. до 2020. године, заједнички аплицирале партнерске институције са територије Босне и Херцеговине - Град Сарајево и Хисторијски музеј Босне и Херцеговине и партнерске институције из Србије  - Центар за културу ,,Вук Караџић" Лозница и Завод за заштиту споменика културе Краљево.

Предметни јавни позив се односи на исказивање заинтересованости за ангажовање лица за следеће позиције:

 • Координатор пројекта - 1 извршилац
 • Менаџер за финансије, набавке и администрацију на пројекту - 1 извршилац

Центар за културу ,,Вук Караџић" Лозница ће из групе кандидата који буду исказали заинтересованост за ангажовање, изабрати лица за сваку објављену позицију у оквиру овог позива, са којима ће након уговарања реализације пројекта ,,Музејске приче (Museum stories)" бити закључен уговор о делу на период од 18 месеци, односно током периода трајања пројектних активности.

 

ОПИС ПОСЛА

1) Координатор пројекта

Позиција координатора пројекта подразумева извршавање следећих послова:

 • Координатор  пројекта задужен је за: управљање и координацију реализације свих планираних активности у циљу успешне имплементације пројекта, праћење и координацију рада пројектног тима, координацију интерне комуникације са партнерским институцијама, екстерну комуникацију са заинтересованих странама и учесницима пројекта, планирање активности у складу са дефинисаним буџетом и предвиђеним временским оквиром, праћење реализације буџета, праћење реализације набавки, мониторинг и праћење остваривања циљева и резултата пројекта, припрему периодичних наративних и финалног наративног извештаја о имплементацији пројекта, као и извршавање свих осталих обавеза и активности у складу са Уговором о реализацији пројекта.

 

УСЛОВИ АНГАЖОВАЊА

Лица заинтересована за подношење пријаве за позицију координатора пројекта морају поседовати следеће квалификације и искуство:

 • минимум VI степен стручне спреме и 5 година релевантног професионалног искуства (радног стажа);
 • добре комуникационе вештине;
 • добро познавање рада на рачунару (MS Office);
 • добро знање енглеског језика (конверзацијски енглески);
 • искуство на реализацији најмање једног пројекта финансираног од стране међународних организацији на позицији координатора пројекта или менаџера пројека;
 • најмање 3 године искуства на реализацији пројеката финансираних од стране ЕУ или других донаторских организација.

 

ОПИС ПОСЛА

2) Менаџер за финансије, набавке и администрацију

Наведена позиција подразумева звршавање следећих послова:

 • Менаџер за финансије, набавке и администрацију задужен је за: припрему и ажурирање плана набавки у складу са планираним активностима и одобреним буџетом пројекта, припрему тендерских пакета у складу са инструкцијама за набавке и Практичним водичем за уговорне поступке за екстерне активности Европске комисије (ПРАГ), организовање и вођење комплетног процеса набавке, припрему за расписивање тендера и комуникацију са члановима пројектног тима у вези са припремом техничких спецификација и објавом тендера, организује архиву одговарајуће документације, припрема документацију за евалуацију понуда и одговарајуће службене белешке, процесуира документацију у вези са припремом уговора за одабране понуђаче, одржава комуникацију са добављачима/пружаоцима услуга, обезбеђује релевантну документацију неопходну за извештавање о реализованим трошковима и учествује у изради периодичних и финалног извештаја о имплементацији пројекта у сегменту набавки. Менаџер за финансије, набавке и администрацију је такође одговоран и за  финансијско управљање пројектом, мониторинг буџетских трошкова, припрему финансијске документације и финансијских извештаја, обезбеђује пратећу документацију уз извештаје, дефинише динамику исплата и прати реализацију свих уговора, организује и спроводи активности везане за финансијске трансакције, архивира и води пројектну документацију, припрема документацију за Пореску управу, стара се о тачној обради финансијско-књиговодствених података, спроводи надзор над рационалним коришћењем средстава, по потреби израђује предлоге за реалокације буџета, припрема податке за периодичне и финалне извештаје и сву неопходну документацију.

 

УСЛОВИ АНГАЖОВАЊА

Лица заинтересована за подношење пријаве морају поседовати следеће квалификације и искуство:

 • минимум VII степен стручне спреме и 5 година релевантног професионалног искуства (радног стажа);
 • добро познавање рада на рачунару (MS Office)
 • добре комуникационе вештине
 • добро познавање енглеског језика
 • искуство на реализацији најмање једног пројекта финансираног од стране међународних организација на позицији менаџера за финансије.
 • најмање 3 године искустава на реализацији пројеката који су финансирани од стране ЕУ или других донаторских организација.

 

РОКОВИ И НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА КОЈИМА СЕ ИЗРАЖАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ ЗА АНГАЖМАН:

Заинтересовани кандидати се позивају да доставе своје пријаве у форми пропратног писма са биографијом на српском језику. У пријави је потребно назначити на коју позицију се кандидат пријављује.

Пријаве се подносе на е-адресу: ckvkaradzic@mts.rs  или лично у просторијама Центра за културу „Вук Караџић" Лозница, Саве Ковачевића 1, 15300 Лозница .

Благовременим ће се сматрати пријаве пристигле на адресу  Центрa за културу ,,Вук Караџић" Лозница до 24. децембра 2018. године до 14:00 часова. Пријаве примљене након овог рока неће бити разматране.

 

Након истека рока за достављање пријава, кандидати који испуњавају услове из јавног позива, биће контактирани и позвани на усмени разговор.